1. OP HET KOMPAS VAN HET GEWETEN 

Samengesteld door J. Bots SJ

Op het kompas van het geweten is een praktisch boek. Het is dan ook gegroeid uit de praktijk. Uit de praktijk van gewetens-begeleiding. De inhoud is afgestemd op een rijk gevarieerd lezerspubliek, zielzorgers, mensen die voor een levenskeuze staan, mensen die willen bidden, jong en oud, geleerden en eenvoudigen.

Nu veel beschermende kaders zijn weggevallen en men meer dan voorheen lijkt aangewezen te zijn op de eigen geestelijke ervaring, is dit boek voor mensen van onze tijd. 600 pag. € 15,00

Bestel hier

 

2, EEN WOORD VAN GOD IN MIJN HART, ELKE DAG OPNIEUW

Deel II van Pinksteren tot Advent, overwegingen bij het evangelie voor elke dag Met gekleurde illustraties, gebonden. 

door J. Bots SJ

Een vrouw van middelbare leeftijd: “nu mag ik het Woord van God zelfs elke dag overwegen. Het is altijd weer nieuw, boei-end en zelfs spannend. “Ik sta nog steeds in vuur en vlam, als ik erin lees.” Wat valt in deze uitgave het meeste op? De EERBIED. Allereerst eerbied voor de tekst van het evangelie. Het Schriftwoord wordt verklaard aan de hand van het Schriftwoord. Eerbied ook voor de lezer. De auteur komt nauwelijks tussenbeide. Hij effent het pad. Hij zet de lezer niet onder druk, niet naar rechts en niet naar links. Hij waarborgt een sereen gebedsklimaat zodat de Heer van het evangelie in onmiddellijk contact met ons omgaat. Een aanrader als hulp bij de voorbereiding van de homilie. In steeds wijdere kringen gebruikt door middel van vertalingen in het Duits en Chinees (in voorbereiding: in het Engels). € 15.00

Bestel hier

Deel I: van advent tot Pinksteren is uitverkocht.

 

3. GELOOF EN ONDERVINDING

Op zoek naar de ervaring achter de geloofbelijdenis

door J. Bots SJ 

Aan de geloofsbelijdenis liggen ontmoetingen ten grondslag van gewone mensen met God. De geloofsformules zijn de neerslag van geloofservaringen, van ontmoetingen met de levende God. In deze geloofservaringen of gebedservaringen zijn twee niveaus met elkaar verenigd: de gewone menselijke ervaring en de geloofs-ervaring: zelf trokken zij door de Rode Zee, maar eenmaal aan de veilige kant aangekomen vierden zij het gebeuren als een goddelijk ingrijpen.: Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de hoogste: (Exodus 15,1).

Deze diepere religieuze ervaring van de doortocht is uitgangspunt geworden voor de rest van Israëls bestaanservaring. Israël heeft geen leer over God. Hij is geen God van filosofen. Zij hebben geen theorie óver God, maar de ervaring ván God.

Dit boek wil helpen zoeken naar de geloofservaring achter de geloofsformules: om deze stuk voor stuk open te leggen, zodat de ervaring vrij komt, die er de bezielende kern van is en blijft. Geloven is iets weldadigs. Deze weldadigheid van ons geloof wordt in dit boek meer in het bijzonder in het licht gesteld. 3e druk, 224 blz. € 10.00

Bestel hier

 

4. ONDER DE STRAALKRACHT VAN GODS LIEFDE

samenstelling door J. Bots SJ

Dit is een gebruiksboekje, allereerst als geestelijke lezing. Daarvoor dienen de getuigenissen van gelovigen, de eucharis-tische wonderen, de gebeden, de liederen en de artikelen.

Wat dit boekje zo bijzonder maakt zijn de aanzetten voor de stille eucharistische aanbidding: Onder de straalkracht van Gods liefde, van de hand van de vermaarde psychotherapeute Ingeborg Obereder (blz. 11-38). Ze zijn goed te gebruiken bij het inwendig gebed. Deze gebedsimpulsen leiden de biddende mens weg van zichzelf en brengen hem in een van Hart tot hart-contact met Jezus. Alleen God is in staat het hart, het diepe hart van de mens te bereiken. Vanuit het vernieuwde hart kan God daadwerkelijk invloed uitoefenen op het denken en handelen van de mens. Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart  (Mt 11,29)

Een sierlijke gebonden boekje, briefkaart-formaat, 263 blz. € 10,00

Bestel hier 

 

5. UW ZONDEN ZIJN U VERGEVEN

door J. Bots SJ

Er wordt stil gestaan bij de revolutie van de anticonceptie-praktijken vanaf de zestiger jaren in de vorige eeuw. Deze praktijken hebben mens en maatschappij ingrijpender gewijzigd dan in alle voorgaande eeuwen tezamen.

Er wordt een steeds groter maatschappelijk draagvlak gevonden om goed te vinden wat als kwaad gegolden had: abortus, anticonceptie praktijken, ongehuwd samenwonen, euthanasie, homofiele praktijken. 112 blz.  € 7,50

Bestel hier 

 

 

6. EEN WOORD VAN GOD IN MIJN HART,
ELKE DAG OPNIEUW (jaar A,B,C) 

door J. Bots SJ

Preken bij zondagsevangelies jaar A, B en C voor elke zondag. Samen met registerdeeltje en de bijzondere vieringen, in cassette. Met Rembrandts’ mooiste Christus afbeeldingen in kleur en etsen. Samen 1500 blz. of 500 blz per deel.

Wat deze boeken zo bijzonder maakt is de biddende benadering van de evangelieteksten als een keuze die wordt ingegeven niet door de persoonlijke smaak van de auteur, maar door de christelijke kijk op wie de mens is. De mens is niet een op zichzelf staand wezen, die eventueel relaties kan hébben, maar hij ís wezenlijk betrokken op de ander en op dé Ander. Hij ís relatie (Mc 10,21).

Op de berg Tabor sprak de Vader tot de leerlingen van Jezus niet: luistert naar zijn woorden, maar luistert naar Hem. Bij elk woord van het evangelie zou men Jezus moeten zien op het moment dat Hij de rijke man riep om Hem te volgen: Toen keek Jezus hem liefdevol aan. (Mc 10,21. Of zoals paus Franciscus in de roeping van Matteus zijn eigen roeping herkende: miserando et eligendo: eerst wist hij zich met medelijdende liefde aangezien (miserando) en toen koos Hij hem uit (eligendo) (Mt 9,9). Spreken en handelen van Jezus is een verbondsgebeuren, het zijn uitingen van genade, van liefdevolle toewending. € 20,00

Bestel hier 

 

7. DE TIEN GEBODEN

door J. Bots. SJ  

Wegwijzers van een bevrijdende God voor mensen van nu. Hoe het geloof is begonnen en gegroeid in het leven van gewone mensen. De oorsprong: Gods verbond met zijn volk; nog steeds actueel. 204 blz. € 7,50

Bestel hier 

 

 

 

 

8. EEN WEGGEGEVEN LEVEN

Samengesteld door J. Bots SJ 

Dit boek is een vriendenboek ter nagedachtenis aan Pater Piet Penning de Vries SJ. Niet alleen een persoonlijke nagedach-tenis van velen die herinneringen ophalen, maar ook een spirituele nagedachtenis die kan aansporen tot een verrijking van het geestelijk leven. Makkelijk te lezen en met mooie gedichten van Pater Penning de Vries SJ. 232 blz. € 7,50

Bestel hier 

 

 

 

9. EUCHARISTIE, KRACHTBRON VOOR GEESTELIJK LEVEN

door Nicolas Buttet

Met dit eucharistieboek van Nicolas Buttet zet de Petrus Canisius-stichting de kroon op haar serie van uitgaven over het geestelijk leven. Wel was er al Eucharistie: teken van Jezus’ liefde tot het uiterste toe. Maar daaraan ontbraken nog de getuigenissen van gelovigen die leven uit de Eucharistie. Dit boek van Buttet vult de lacune overvloedig aan. Zijn boek maakt voor de christenen de bron toegankelijk waaruit – volgens paus Johannes Paulus II – de christe-nen de kracht zullen putten om “de onverschrokken apostelen te zijn van het nieuwe millennium” Met dit boek biedt Nicolas Buttet ons een ware ‘summa’ aan over de eucharistie. 400 blz. € 15,00

Bestel hier 

 

10. EUCHARISTIE: TEKEN VAN JEZUS LIEFDE
TOT HET UITERSTE TOE

door J. Bots SJ

In de praktijk gegroeid, is het ook voor de praktijk bestemd: om gelovigen te helpen zich een eigen oordeel te vormen over al die geloofspunten die in het openbare debat zijn betwist en betwijfeld. Hier kan elke gelovige de argumenten vinden voor de leer van de kerk inzake de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus, inzake de zelfstan-digheidsverandering (transsubstan-tiatie) van brood en wijn, het offerkarakter van de mis, de rol van de priester, de reden waarom er in de eucharistie alleen uit de heilige Schrift gelezen wordt. 200 blz. € 10,00.

Bestel hier 

 

11. MARIA ZOALS DE EVANGELISTEN HAAR ZIEN

door: Horacio Bojorge SJ

Maria, de moeder van Jezus, behoort tot de talrijke goederen die aan Jezus en zijn leerlingen gemeenschappelijk zijn. Zijn Vader is onze Vader, zijn uur ons uur, zijn glorie onze glorie, zijn moeder onze moeder.

Maria is het evangelie niet. Er is geen evangelie volgens Maria. Maar zonder Maria is er geen evangelie. En zij ontbreekt in geen van de vier. 64 pag. € 5,50

Bestel hier 

 

 

 

12. DERTIG DAGEN MET ROBERT REGOUT

Samengesteld Marc Lindeijer SJ

Dertig maanden was pater Robert Regout gevangenen van de nazi’s: eerst in Arnhem, toen in Berlijn en tenslotte in Dachau.

Dertig maanden die van een ‘beschaafde heiligen’ (zelf-aanduiding van Robert Regout) een heilige maakten Dertig dagen trekt de lezer met hem mee, elke dag een maand, tot die laatste maand, december 1942. 84 blz. € 10,00

Bestel hier 

 

 

 

13. UIT HET DAGBOEK VAN EEN MISSIONARIS

Br. Friedbert Ewertz SVD

Deze drie deeltjes stralen de warmte uit van het christendom, als een licht tegen de duisternis van het hedendaagse materialisme.  

Deel 1: Over het leven van de Kerk in China, € 5,–
Deel 2: Over zijn werk voor de vondelingen, € 3,–
Deel 3: Ontmoetingen met medechristenen, € 5,–

Drie delen samen: 208 blz. € 10,–

Bestel hier 

 

14. IGNATIUS EN HET ONDERSCHEIDEN VAN DE GEESTEN

door P. Penning de Vries SJ

Deze studie bestaat uit twee delen:
1. Zijn leven Achter het masker.
2. Zijn leer. Over het onderscheiden van de geesten.
Achter het masker van een al te menselijke heiligenleven en achter Ignatius’ menselijk persoonsbeeld wil deze studie iets laten zien van de geestelijke Ignatius, iets laten bespeuren van de Geest die levend maakt. Lannoo, Tielt, 215 blz. € 10,00

Bestel hier 

 

 

 

15. GLAUBE UND ERFAHRUNG

Die geistliche Erfahrung hinter dem Glaubensbekenntnis.

Von J. Bots SJ

Dieses Buch versucht einen neuen Zugang zu dem uralten Glauben zu erschließen, und zwar von der Erfahrung her. Viele Menschen haben in der langen Menschheitsgeschichte etwas von Gott erspürt und erfahren. Von ihren Erfahrungen aus schlossen sie auf bestimmte Eigenschaften Gottes. Sie sagten zum Beispiel: Gott ist allgegenwärtig (Schlussfolgerung aus vielen Erfahrungen). Wir haben nämlich gemerkt, dass er mit uns ist, überall, wo wir auch sind. Oder: Gott ist allmächtig: wir haben erlebt, dass er uns neue Kraft gab, immer wenn wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende waren.

Ausgangspunkt und Grundlage der Glaubenslehre ist die Begegnung gewöhnlicher Menschen mit dem lebendigen Gott. Unser Glaube ist wohltuend; diese Erfahrung möchte das vorliegende Buch besonders ans Licht bringen. € 15,00

Bestel hier 

 

16. MORAL UND ERFARUNG

Von Jan Bots SJ  und von Piet Penning de Vries SJ

Die geistliche Erfahrung als Quelle für das christliche Handeln in der Welt. Zur Theorie und Praxis der Unterscheiding der Geister. Die Zehn Gebote sind selbst Frucht der Gotteserfahrung, nicht Ergebnis menschlicher Überlegung, eines Prozesses von Erfahrung und Reflexion. Sie sind buchstäblich „vom Himmel gefallen“, in dem Sinn, als Mose sie auf den Berg Sinai in einem langen, intensiven Gebetskontakt mit Gott empfing.

Gott hat dem Menschen die Zehn Gebote als Hilfe für die Unterscheidung zwischen Gut und Böse geschenkt. Um aber den richtigen Weg durchs menschlichen Leben zu finden, bedarf es auch der Unterscheidung zwischen gut und gut, zwischen dem, was wirklich gut und was nur dem Anschein nach gut ist oder zwischen dem Guten allgemein und dem Guten fuer uns, fuer mich im jetzigen Augenblick. 306 blz. € 15,00

Bestel hier 

 

17. PRAYER AND LIFE

door P. Penning de Vries SJ

The idea of prayer as experiencing God. At a time of mounting world crises, when people everywhere are searching for meaning and assurance and wholeness, father Piet Penning de Vries has given us a book on prayer that is most welcome-and urgently needed. The celebrated theologian he offers, in terms especially relevant to today’s world, a reiteration of old Christian ways of prayer. His intent is “to hold prayer and life together . . . to bring them back tot each other ( Bishop Zwartkruis of Haarlem-A’dam) 222 blz. € 15,00

Bestel hier 

 

18. IK HEF MIJN HART TOT U

Kerkelijke liederen door P. Penning de Vries SJ,

samengesteld door J. Bots SJ

Het liedboek bestaat uit twee delen: I de 95 liederen en II de biografie, het hart achter de liederen. In de nieuwe bundel zijn bij de geloofsgeheimen van Advent drie nieuwe teksten, kersttijd: zeven teksten; 40 dagentijd, lijdenstijd: elf teksten, paastijd dertien teksten; bijna allemaal te zingen op de vertrouwde melodie. Aan het overigens voortreffelijke Gezangen voor Liturgie (GvL) ontbreken teksten bij drie geheimen: eucharistie, heilig Hart van Jezus en Maria. In Ik hef mijn hart tot U zijn er acht teksten bij de geheimen van Eucharistie. Bij het Heilig hart van Jezus (nieuwe stijl) vier nieuwe teksten. Bij Maria zes nieuwe teksten. Een ander deel is gewijd aan35  heiligen. Elke heilige kreeg een klein sprekend portret in gewone Nederlandse taal. 252 blz. te bestellen voor  €12,50 incl. portokosten €15,00

Bestel hier